Pano, pa nô, billboard – Biển quảng cáo tấm lớn (quảng cáo ngoài trời)

pano, pa nô, billboard
Bảng biển quảng cáo tấm lớn (Pano, pa nô, billboard) là một loại hình bảng đặc biệt, có kích thước lớn, từ khoảng 50m2 (bảng trong ...